Obchodné podmienky

1.      Všeobecné ustanovenia

1.1. Spoločnosť TAXUS International s.r.o., ďalej len „provozovateľ“, IČ: 25399268, zastúpená jednateľom Ing. Ivom Tomanom, je provozovateľ internetového obchodu na internetovej adrese  www.anglictinapresamoukov.sk.  

1.2. Zakúpením produktu Revolučná angličtina 3. generácie užívateľ potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, a že s nimi súhlasí.

1.3. Cena Revolučnej angličtiny 3. generácie je uvedená ako koncová cena vrátane DPH. Užívateľ súhlasí s cenou produktu Revolučná angličtina 3. generácie danou poskytovateľom.

1.4. Provozovateľ je plátca DPH.

1.5. Veškeré objednávky podané prostredníctvom internetového obchodu sú záväzné.

1.6. Odoslaním objednávky užívateľ výslovne súhlasí so zasielaním ďaľších informácií z webu www.anglictinapresamoukov.sk , www.ivotoman.cz a motivace.cz, ako aj informácií o iných projektoch provozovateľa. Tieto informácie môžu byť zasielané emailom alebo SMS a z odberu sa môžete kedykoľvek odhlásiť postupom uvedeným na konci informačného zdelenia.

1.7. Objednávka je po odoslaní automaticky potvrdená emailom. Pokiaľ potvrdzujúci email nebude doručený do 48 hodín, užívateľ kontaktuje provozovateľa emailom na adresu info@anglictinapresamoukov.sk alebo telefonicky na číslo +420 800 182 987.

1.8. Tieto obchodné podmienky sa môžu zmeniť a provozovateľ nie je povinný informovať o zmene podmienok zákazníkov. Aktuálne znenie môže zákazník nájsť na tejto stránke.

1.9. Platba prebieha cez platobnú bránu GoPay. Kontaktné údaje budú predané do platobnej brány GoPay pre predvyplnenie formulára na dokončenie platby.

 

2.      Práva a povinnosti Poskytovateľa

2.1. Veškeré osobné údaje poskytnuté pri registrácii sú dôverné.

2.2. Provozovateľ internetového obchodu na internetovej adrese www.anglictinapresamoukov.sk týmto prehlasuje a zaväzuje sa, že zverené osobné dáta nebudú bez súhlasu vlastníka týchto dát akokoľvek poskytovať tretej osobe.

2.3. Vyplnením registračného formulára alebo záväznej objednávky v rámci internetového obchodu, dáva užívateľ provozovateľovi súhlas ku zhromažďovaniu a archivácii osobných údajov o kupujúcom a o jeho nákupoch.

2.4. Provozovateľ má povinnosť nastaviť užívateľovi prístupové práva k produktom do dvoch pracovných dní po obdržaní celej úhrady za Revolučnú angličtinu 3. generácie.

2.5. Provozovateľ nezodpovedá za akékoľvek prerušenie či výpadky pripojenia k internetu poskytovaného tretími osobami.

2.6. Provozovateľ má právo predčasne ukončiť bez náhrady prístup užívateľa k zakúpeným produktom, pokiaľ užívateľ poruší niektorý článok týchto obchodných podmienok.

2.7. Provozovateľ má ďalej právo ukončiť bez náhrady prístup užívateľa k produktom v nasledujúcich prípadoch:

2.7.1. Pokiaľ je produkt jednoho užívateľa prehrávaný viac než 10x  z rôznych IP adries behom 24 hodín.

2.7.2. Na internetových stránkach tretích strán sa vyskytnú prístupové údaje a ďaľšie materiály provozovateľa obsahujúce personalizované identifikačné prvky užívateľa.

2.7.3. Provozovateľ zistí pokusy užívateľa technicky ovplyvniť spôsob prehrávania Revolučnej angličtiny 3. generácie.

 

3.      Nemožnosť odstúpenia od zmluvy 

3.1. Užívateľ berie na vedomie, že vzhľadom k elektronickej povahe webového portálu, má spustenie Revolučnej angličtiny 3. generácie rovnaké následky ako porušenie originálneho obalu videa a audio nahrávok v zmysle §53 odst. 8. písm. d) Zákona č. 40/1964 Sb. v znení neskorších predpisov. Kupujúci užívateľ teda v dôsledku tejto skutočnosti nemá právo od kupnej zmluvy odstúpiť do 14 dní bez udania dôvodu, pokiaľ svojím jednaním uskutoční čin analogický k porušeniu originálneho obalu videonahrávky, najmä pokiaľ produkt prehrá.

3.2. V prípade výpadku serveru, na ktorom sú produkty nahrané, nemá užívateľ žiadny nárok na finančnú kompenzáciu alebo vrátenie zaplateného poplatku.

 

4.      Personifikácia užívateľa

4.1. Užívateľ súhlasí s tým, že prístup a prehrávanie Revolučnej angličtiny 3. generácie nie je anonymné. Provozovateľ zaznamenáva IP adresu každého prístupu spolu s prístupovými údajmi užívateľa, ktoré sú pre prehrávanie použité.

4.2. Súčasťou Revolučnej angličtiny 3. generácie je aj niekoľko ďaľších personalizovaných, úplne skrytých prvkov.

4.3. Všetky spomenuté prvky sú neoddeliteľnou súčasťou produktu Revolučná angličtina 3.generácie aj internetového portálu www.anglictinapresamoukov.sk, a v prípade ich neoprávneného šírenia mimo stránky provozovateľa, budú použité v prípadnom súdnom konaní v rámci náhrady škody vzniknutej porušovaním autorského zákona.

 

5.      Ochrana autorských práv

5.1. Revolučná angličtina 3. generácie je autorským dielom provozovateľa a ten neposkytuje užívateľovi právo šíriť dielo ďalej akýmikoľvek cestami elektronickej či inej komunikácie.

5.2. Užívateľ si je vedomý, že prístupové údaje k jeho užívateľskému účtu a zakúpenému produktu sú tajné, a nesmie ich zverejniť. Účet môže využívať len užívateľ, ktorý si produkt zakúpil a nesmie údaje postúpiť tretej strane.

5.3. Užívateľ si je vedomý, že sprostredkovaním prístupu do svojho účtu tretej strane sa užívateľ dopúšťa porušenia kúpnych podmienok, a jeho účet môže provozovateľ bez oznámenia, bližšieho vysvetlenia a bez finančnej náhrady uzavrieť.

5.4. Užívateľ sa zaväzuje chrániť, zabezpečiť proti strate, odcudzeniu a zneužitiu tretími osobami svoje prístupové údaje, cez ktoré vykonáva autorizáciu prístupu k vzdelávaciemu portálu www.anglictinapresamoukov.sk.

5.5. Užívateľ nesmie umožniť tretím osobám, aby sa prihlasovali pod jeho prístupovými údajmi. V prípade, že užívateľ tretej osobe taký prístup umožní, nesie plnú zodpovednosť za prípadný vznik škody, ako by sa zneužitia dopustil sám.

5.6. Ak hrozí zneužitie prístupových údajov treťou osobou, je užívateľ povinný na to poskytovateľa písomne upozorniť. Provozovateľ je v takom prípade oprávnený prihlasovacie údaje k užívateľskému účtu zablokovať a vystaviť užívateľovi nové.

5.7. Ochrana autorských práv sa vzťahuje tiež na audio-nahrávky pasívneho posluchu. Nahrávky z výučbovej časti ,,pasívny posluch" sú poskytované len pre účely užívateľa a je zakázané ich ďalej šíriť tretím osobám.