Zásady ochrany osobných údajov

Spoločnosť TAXUS International s.r.o., IČO: 25399268, zo  Šatrova 427/6, 14200 Praha 4. (ďalej tiež „My“), ako správca osobných údajov, Vás ako užívateľa webových stránok www.ivotoman.sk, www.anglictinapresamoukov.sk, www.nemcinapresamoukov.sk ( "webové stránky") informuje o nižšie popísanom zhromažďovaní osobných údajov a ochrane súkromia.

Ďalej v texte sa dozviete najmä:

1. Aké Vaše osobné údaje budeme spracovávať;
2. Na aké účely a akým spôsobom budeme Vaše osobné údaje spracovávať;
3. Komu môžu byť Vaše osobné údaje odovzdané;
4. Po akú dobu budeme Vaše osobné údaje spracovávať a
5. Aké máte vo vzťahu k ochrane Vašich osobných údajov práva.

V prípade, že budete potrebovať ktorúkoľvek časť textu vysvetliť, poradiť alebo prediskutovať ďalšie spracovanie Vašich osobných údajov, môžete sa na nás kedykoľvek obrátiť na e-mailovej adrese taxus@taxus.cz.

1. Rozsah spracovania osobných údajov

1.1. Keď nás kontaktujete prostredníctvom webových stránok, môžete byť požiadaní o vyplnenie určitých údajov o sebe alebo Vašej spoločnosti. Týmito údajmi môžu byť najmä:

a) Vaše meno a priezvisko,
b) obchodné meno,
c) adresa alebo sídlo spoločnosti,
d) identifikačné číslo a daňové identifikačné číslo,
e) telefónne číslo alebo
f) e-mailová adresa.

Údaje, ktoré nám poskytujete, používame na to, aby sme Vás znovu kontaktovali a poskytli Vám informácie, o ktoré ste nás požiadali.

1.2. Keď si na našich webových stránkach zakúpite tovar, video školenie, výukový program alebo objednáte služby, pre uzatvorenie a plnenie zmluvy potrebujeme Vaše osobné údaje. Týmito osobnými údajmi sú:

a) Vaše meno a priezvisko,
b) Vaša adresa,
c) telefónne číslo,
d) e-mailová adresa;
e) IČ, DIČ a IČ DPH.

 

Osobné údaje spracovávame a uchovávame po dobu nevyhnutne nutnú na zabezpečenie všetkých práv a povinností plynúcich zo zmluvy a ďalej po dobu, po ktorú sme povinní tieto údaje uchovávať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

Keď sa na našich webových stránkach registrujete a vytvoríte si tak užívateľský účet, ktorý je zabezpečený heslom, spracovávame tiež tie osobné údaje, ktoré nám o sebe prostredníctvom svojho účtu poskytnete, vrátane histórie Vašich objednávok u nás, a to za účelom správy užívateľského účtu a za účelom zasielania ponúk nášho tovaru, video školení, výukových programov a služieb.

Keď si u nás zakúpite náš tovar, video školenie, výukové programy alebo objednáte služby Vaše meno, priezvisko a e-mailovú adresu môžeme vedľa toho využiť na to, aby sme Vám zasielali obchodné oznámenia, tj. Aby sme Vás informovali o tovare, video školeniach , výukových programoch alebo službách, ktoré poskytujeme a ponúkame, a ktoré by Vás, podľa nášho názoru, mohli zaujímať.

Poskytnutie osobných údajov pre účely plnenia zmluvy a poskytnutie osobných údajov na účely odpovede na Vami vznesené otázky alebo Vami požadované informácie sú našim zmluvným požiadavkom, a ich neposkytnutie môže byť dôsledkom neuzavretia zmluvy alebo neposkytnutia odpovede na Vami položené otázky.

1.3. Na našich webových stránkach nás môžete požiadať o zaslanie Spravodaja  a vysloviť tak súhlas so zasielaním obchodných oznámení. Ak nás požiadate o zasielanie spravodaja, budeme Vami poskytnutý údaj o e-mailovej adrese používať na zasielanie obchodných oznámení týkajúcich sa nášho tovaru, video školení, výukových programov a služieb na Váš e-mail.

1.4 Cookies sú malé textové súbory obsahujúce krátke údaje, ktoré môžu byť pri návšteve webovej stránky uložené do zariadenia používateľa. Na našich webových stránkach používame súbory cookie, ktoré slúžia na nasledujúce účely:

  • zapamätanie si prihláseného používateľa;
  • uskutočňovanie pridávania do košíka a objednávanie;
  • komfortné funkcie webu; anonymizované vyhodnocovanie pohybu užívateľov po webe;
  • zákaznícky chat;
  • získavanie dobrovoľnej spätnej väzby od používateľov a
  • personalizáciu zobrazovania reklám.

Všetky osobné údaje sú spracované zákonným a transparentným spôsobom a sú vyžadované len primerané, relevantné a potrebné údaje vo vzťahu k účelu spracovania.

 

2. Kto má k Vašim osobným údajom prístup

Vaše osobné údaje budeme ako správca spracovávať My. Vaše osobné údaje môžeme na uvedené účely odovzdať našim subdodávateľom, aby pre nás vykonali ich spracovanie. Osobné údaje môžu byť odovzdané:

 

  • externej účtovníckej spoločnosti,
  • externej advokátskej kancelárii;
  • spracovateľom, ktorí nám poskytujú serverové, webové, e-mailingové, cloudové alebo IT služby, či ktorí sú našimi obchodnými partnermi;

3. Doba spracovania osobných údajov

3.1. Vaše osobné údaje budeme spracovávať po dobu, po ktorú Vám budeme poskytovať naše služby či plniť vzájomnú zmluvu, alebo po dobu nevyhnutnú na plnenie povinností podľa platných právnych predpisov, ako sú napríklad zákon o účtovníctve, zákon o archivovaní a evidencii alebo zákon o dani z pridanej hodnoty.

3.2. Ak nemáte vytvorený užívateľský účet alebo ak ho zrušíte, po splnení zmluvy Vaše osobné údaje ďalej spracovávame z dôvodu našich oprávnených záujmov, ktorými je ochrana našich nárokov, po nevyhnutnú dobu, ktorá nepresiahne 4 roky.

3.3. Osobné údaje týkajúce sa Vášho používateľského účtu vrátane údajov v ňom obsiahnutých, budeme spracovávať za účelom správy používateľského účtu a za účelom zasielania ponúk nášho tovaru, video školení, výukových programov a služieb do tej doby, než si ho zrušíte. Aj po zrušení užívateľského účtu Vám budeme zasielať obchodné oznámenia na Vašu e-mailovú adresu, ak zasielanie obchodných oznámení neodmietnete.

3.4. Vedľa toho môžete spracovanie Vašich osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení kedykoľvek odmietnuť a nebude to mať vplyv na naše iné vzájomné vzťahy. Stačí zasielanie ďalších oznámení odmietnuť kliknutím na link umiestnený v zaslanom obchodnom oznámení, alebo nám môžete zaslať e-mail s príslušnou žiadosťou na taxus@taxus.cz.

4. Vaše práva plynúce zo spracovania osobných údajov

Vo vzťahu k nami vykonávanému spracovaniu Vašich osobných údajov máte nasledujúce práva:
a) právo na prístup k osobným údajom;
b) právo na opravu;
c) právo na výmaz ( "právo byť zabudnutý");
d) právo na obmedzenie spracovania údajov;
e) právo namietať proti spracovaniu; a
f) právo podať sťažnosť na spracovanie osobných údajov.

Vaše práva sú nižšie vysvetlené, aby ste si dokázal / a urobiť jasnejšiu predstavu o ich obsahu.

Všetky Vaše práva môžete uplatniť tak, že nás kontaktujete na e-mailovej adrese taxus@taxus.cz.

Sťažnosť môžete podať na dozorného úradu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov (www.uoou.cz).

 

Právo na prístup znamená, že si kedykoľvek môžete požiadať o naše potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, sú alebo nie sú spracovávané, a ak sú, potom na aké účely, v akom rozsahu, komu sú sprístupnené, ako dlho ich budeme spracovávať , či máte právo na opravu, vymazanie, obmedzenie spracovania či vzniesť námietku, odkiaľ sme osobné údaje získali a či dochádza na základe spracovania Vašich osobných údajov k automatickému rozhodovaniu, vrátane prípadného profilovania. Tiež máte právo získať kópiu Vašich osobných údajov, pričom prvé poskytnutie je bezplatné, za ďalšie poskytnutie potom môžeme požadovať primeranú úhradu administratívnych nákladov.

Právo na opravu znamená, že nás kedykoľvek môžete požiadať o opravu či doplnenie Vašich osobných údajov, ak by boli nepresné a neúplné.

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazať Vaše osobné údaje ak (i) už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované, (ii) spracovanie je protiprávne, (iii) vznesiete námietky proti spracovaniu a neexistujú žiadne prevažujúco oprávnené dôvody pre spracovanie, alebo (iv) nám to ukladá zákonná povinnosť.

Právo na obmedzenie spracovania znamená, že kým nevyriešime akékoľvek sporné otázky ohľadne spracovania Vašich osobných údajov, musíme obmedziť spracovanie Vašich osobných údajov tak, že tieto môžeme mať iba uložené a prípadne ich môžeme použiť z dôvodu určenia, výkonu alebo obhajoby právnych nárokov. Právo namietať znamená, že môžete namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov, ktoré spracovávame na účely priameho marketingu alebo z dôvodu oprávneného záujmu. Ak vznesiete námietku proti spracovaniu na účely priameho marketingu, nebudú už Vaše osobné údaje pre tieto účely spracovávané.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov sú účinné od 25.5.2018.